ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปี 2560

banweb

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์

ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

720 total views, 4 views today