ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปลี่ยนวันรับสมัครนักศึกษารประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 จากเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2561 เป็น **วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2561**สามารถสมัครผ่านเว็บไซค์ได้ที่ >>> http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp หรือสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

+กำหนดการรับสมัครระดับ ปวช. ประเภทรับตรง+

1,842 total views, 2 views today