รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ปรับคุณวุฒิ วศ.บ.)

ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ปรับคุณวุฒิ) ภาคเรียนที่ 2/2560(ด่วนที่สุด)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี ดังต่อไปนี้
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพื่อปรับคุณวุฒิ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เน้นเรียนเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ สาขาที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้
1. วิศวกรรมไฟฟ้า
2. วิศวกรรมเครื่องกล
3. วิศวกรรมอุตสาหการ
4. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

1,364 total views, 30 views today