รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม‹่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี‚การศึกษา 2558  ในระหว‹างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558   สามารถสมัครได้Œที่ ฝ†่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2  ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี‚  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต‹วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558   ติดต‹อสอบถามได้Œที่ โทร. 02 836 3000 ต่‹อ 4516 , 4519

344 total views, 2 views today