กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ราชมงคลพระนครปลูกต้นไม้รวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์พิเชษฐ์ บุญญาลัย หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ร่วมโครงการ “ราชมงคลพระนครปลูกต้นไม้รวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ ลดปัญหาโลกร้อน ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปาการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ภาพเพิ่มเติม

19,561 total views, 2 views today