ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Conference on Engineering and Technology) โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น และภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเป็นวิศวกรในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0” จาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การบรรยายเรื่อง “งานวิจัยสู่ความมั่งคั่ง” จาก ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การบรรยายเรื่อง “การพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย” จาก คุณอโศก อุปัทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความตามต่างๆอีกมากมายในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริเวณชั้น 5-6 อาคารกิจการนักศึกษา ซึ่งมี ผศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้

« 1 of 4 »

702 total views, 2 views today