ข่าว

“ราชมงคลพระนคร” รับน้องสร้างสรรค์

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี 2560 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง พร้อมตั้งนโยบายจัดทำหนังสือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (Creative Activity Lists for Freshmen 2017) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยในปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับน้องที่มีความสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง ไม่ใช้ความรุนแรง ปลอดอบายมุข และสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเกณฑ์และมาตรการในการรับน้องในเชิงสร้างสรรค์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษาใหม่ ไม่ใช้วิธีบังคับ กดดันหรือให้การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดโดยนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น ที่สำคัญการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 18.00 น. และสามารถจัดกิจกรรมได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้ยังได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษาของทุกคณะได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน พร้อมทั้งจัดอาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องเข้าสำรวจการจัดกิจกรรมรับน้องทุกวัน

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า กล่าวว่า ปีนี้หากนักศึกษามีการฝ่าฝืนมาตรการการรับน้องดังกล่าว จะมีการสั่งระงับกิจกรรมทันที พร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงโทษตามวินัยนักศึกษา เช่น การตัดคะแนนกิจกรรม พักการเรียนหรือการพ้นสภาพนักศึกษา ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกรรมการในการพิจารณา ปีนี้มหาวิทยาลัยฯได้ระดมความคิดเห็นจาก อาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา ศิษย์เก่าทั้ง 9 คณะจัดทำคู่มือรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นการขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกด้วย

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช กล่าวถึงคู่มือกิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ว่า ได้จัดทำเป็นรูปเล่มสวยงาม เหมาะกับวัยรุ่น เนื้อหาภายในเล่มหนังสือกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการรับน้องที่สมบูรณ์ เริ่มจากเหตุผลของการรับน้องและผลกระทบจากกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในการรับน้องใหม่ แนวทางการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 10 ประการ และความหมายของเพลงประจำมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเกมส์ทีเชื่อมความสามัคคี ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะบอกวิธีเล่น-ร้อง อย่างชัดเจน เชื่อว่าการจัดทำคู่มือเล่มนี้จะเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมรับน้องอย่างมีความสุข และลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือ โทร 02-665-3777 ต่อ 6051

968 total views, 1 views today