กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะด้านวิชาการ กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ มทร.สุวรรณภูมิ (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้มา 5 รางวัล จากแข่งขันในครั้งนี้
1. การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม
2. การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ
3. การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา
4. การแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา
5. การแข่งขัน Seft Compact Concrete รักษ์โลกตามเป้าหมาย

« 2 of 14 »

7,802 total views, 3 views today