รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ ปีการศึกษา 2558

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาท่านใดทำเรื่องเรียบร้อยแล้ว รายชื่อไม่มี ให้ติดต่องานวิชาทหาร อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 4

รายชื่อผู้ขอผ่อนผ่อนการเรียกเข้ากองประจำการ

224 total views, 4 views today