รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2559

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์จํานวน 1 ชุด ตามเว็บไซต์ดังนี้ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 7 เมษายน 2559

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

314 total views, 2 views today