ลงทะเบียนนักศึกษา ปวช. ประจำปีการศึกษา 2/2558

Untitled-1

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สามารถลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ทางออนไลน์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th  หรือด้วยตนเอง ที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

คู่มือใช้งานระบบทะเบียนโดยย่อ

ปฏิทินการศึกษา

264 total views, 2 views today