ข่าวประชาสัมพันธ์

วิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก – คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งดำเนินการประชุมโดย รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูรการศึกษาปริญญาเอกให้มีความน่าสนใจและมีคุณภาพในการเรียนการสอน

 

 

6,484 total views, 2 views today