กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการทำรายงานประมวลหลักการปฎิบัติ COP

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำทีมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการบริการสังคม (งบประมาณจากภายนอก) เรื่องการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฎิบัติ COP จากเชื้อเพลิงชีวมวล กับ รายงานผลการจัดทำประชาพิจารณ์ CSR ณ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ.2561

11,438 total views, 1 views today