วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนําอันดับหนึ่ง ด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ”


พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
2. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
5. สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม


กลยุทธ์

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในอาชีพ
2. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
3. การพัฒนางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์
4. การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาของโลก
6. การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
7. การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่า
8. การนํามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน
9. การเตรียมพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ


1,034 total views, 1 views today