วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตรชั้นนําอันดับหนึ่ง ดานการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ