ศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ดินแดนสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

     อาจารย์อภิชาติ จริยาพันธ์ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 55 คน ปั่นจักรยานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของพุทธศาสนา และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในโครงการ “ศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ดินแดนสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 ระยะที่ 2” ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

 

 

624 total views, 8 views today