ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เชิญชวนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เชิญชวนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและคนพิการทั่วประเทศ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ "ดอกแก้วกัลยา" เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ และทรงพระราชทานลิขสิทธิ์ของดอกแก้วกัลยาให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. 2547 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้รับสนองพระกรุณาธิคุณ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาให้กับคนพิการทั่วประเทศ เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดอกแก้ากัลยาให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย

ทั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้กำหนดจัดงานคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกาศเกียรติคุณบุคคลคนพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การจัดนัดพบแรงงานคนพิการ การแสดงบนเวที การออกบัตรประจำตัวคนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงขอเชิญชวนให้การสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" ตามแต่จะเห็นสมควร และใคร่ขอความร่วมมือให้พนักงานหรือสมาชิกของท่านร่วมกันติด "ดอกแก้ากัลยา" ที่เสื้อ ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและคนพิการทั่วประเทศ