ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลงานการเข้าประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

สรุปผลงานการเข้าประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561  ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด”โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ”  ณ  ห้องประชุมกรมหลวง  ชั้น ๖  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.พระนคร โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา รวมถึงเพื่อให้เกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่

๑. ประเภทโครงงาน/ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ผลงาน  ดังนี้

          ๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – นส.วรรณรดา  สุวรรรกาญจน์ และ นายอานนท์ นุชอนงค์

          ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ – นายชัยวัฒน์  คงมี ได้รางวัลชนะเลิศโครงงาน ประเภทวิยาศาสตร์และเทคโลยี

          ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ – นส.กฤติภรณ์  จุ้ยเจริญ และ นส.พรภิมล หาญจันอัด

          ๔. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน – 6 คน  คือ 

    นายธัญญบูรณ์  สมเนตร์ , นายสุขเกษม  ลิขิตธนพงศ์ , นายณัฏฐกิตติ์  เจริญสุข

นางสาวเจนจิรา เทียนทอง , นายพศกร  บุญเตี้ย , นางสาวสุทธิลักษณ์  อินแก้วพะเนา

 

๒. ประเภทโครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ๕ ผลงาน  ดังนี้

  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – นส.ณัฐนรี ประดิษฐ์
  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – นส.กาญจนา กางทา และ นส.มณัสญา ทะริยะ
  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – นส. ชริศา คุ้มครอง
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ – นส.ขวัญจิรา ขาวผ่อง
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ – นส.พิมณัชญา นามสบาย

 

๓. ประเภทโครงงาน/ผลงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา 1 ผลงาน  ดังนี้

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – นายณัฐวุฒิ เชื้อปรางค์ และ นส.ศุกฤตา  ราชวงศ์

คณะกรรมการตัดสิน

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์    คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

  1. นายณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ แหงมงาม    หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

หมายเหตุ  นำเสนอผลงานละ 5 – 7 นาที  กรรมการตัดสินสอบถามประมาณ 2 นาที

17,493 total views, 1 views today