สหกิจศึกษา

เอกสารเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

 1. ปฏิทินสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 2. แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 3. FM-09-01 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าสหกิจศึกษา
 4. FM 09-02 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
 5. FM 09-08 หนังสือสัญญาการเข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

เอกสารสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

 1. คู่มือสหกิจศึกษา
 2. ปฏิทินสหกิจศึกษา กิจกรรมปฏิบัติสหกิจศึกษา
 3. แบบเอกสารสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 4. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงานรายวัน (ใช้ปกอ่อนสีแดง เข้าเล่มสันกาว)
 5. ตารางรายการให้คำปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา
 6. ตัวอย่างแบบปกโครงงาน_แบบส่งเล่ม_และหน้าอนุมัติ (ใช้ปกอ่อนสีขาวเคลือบมัน เข้าเล่มสันกาว) Word   PDF
 7. ส่วนประกอบเล่มโครงงานสหกิจศึกษา
 8. ตัวอย่างเล่มโครงงานสหกิจศึกษา (ฉบับเก่า)
 9. แบบโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา
 10. ตัวอย่างโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา PowerPoint    PDF
 11. แผ่นพับสหกิจศึกษา
 12. ตัวอย่างบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

เอกสารสำหรับสถานประกอบการ

 1. แบบเอกสารสำหรับสถานประกอบการ
 2. คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

 1. แบบเอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษา WORD   PDF
 2. ปฏิทินสหกิจศึกษา กิจกรรมปฏิบัติสหกิจศึกษา
 3. ตัวอย่างการรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษา WORD    PDF
 4. แบบส่งเล่มโครงงานสหกิจศึกษา WORD   PDF
 5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา WORD  PDF

      เอกสารประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา

 1. แฟ้มผลงานกิจกรรมงานสหกิจศึกษา รายบุคคล

เอกสารกิจกรรมสหกิจศึกษา

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1/2560
 2. การสัมมนาเรื่องการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
 3. การประกวดโครงงานและโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา
 4. หัวข้อเรื่องโครงงานสหกิจศึกษา
 5. โปสเตอร์กิจกรรมสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 7. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

 

3,205 total views, 11 views today