สหกิจศึกษา

การสมัครงานสหกิจศึกษา

 1. ปฏิทินกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1_2561
 2. คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษาฯ (นักศึกษา)
  – ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 3. คู่มือสหกิจศึกษา
 4. รายวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาต้องเรียนผ่านก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 5. รายชื่อสถานประกอบการและที่ตั้ง
  – สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  – สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  – สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
  – สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
  – สถานประกอบการอื่นๆ

เอกสารใบสมัครงานสหกิจศึกษา

 1. FM 09-00 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 2. FM 09-01 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าสหกิจศึกษา
 3. FM 09-02 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

เอกสารสำหรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 1. ปฏิทินกิจกรรมปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1_2561
 2. ตารางรายการให้คำปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา
 3. แบบเอกสารสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 4. ใบบันทึกผลการปฏิบัติงานรายวัน (ใช้ปกอ่อนสีแดง เข้าเล่มสันกาว)
 5. ตัวอย่างเล่มโครงงานสหกิจศึกษา (ฉบับเก่า)
 6. ส่วนประกอบเล่มโครงงานสหกิจศึกษา
 7. ตัวอย่างแบบปกโครงงาน_แบบส่งเล่ม_และหน้าอนุมัติ (ใช้ปกอ่อนสีขาวเคลือบมัน เข้าเล่มสันกาว) Word   PDF
 8. ตัวอย่างบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 9. ตัวอย่างโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา PowerPoint    PDF
 10. แบบโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา

เอกสารสำหรับสถานประกอบการ

 1. แบบเอกสารสำหรับสถานประกอบการ
 2. คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

 1. คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษาฯ (อาจารย์)
  – ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 2. แบบเอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษา WORD   PDF
 3. ตัวอย่างการรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษา WORD    PDF
 4. แบบส่งเล่มโครงงานสหกิจศึกษา WORD   PDF
 5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา WORD  PDF
 6. เอกสารประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา

เอกสารกิจกรรมสหกิจศึกษา

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1/2560
 2. การสัมมนาเรื่องการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
 3. การประกวดโครงงานและโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา
 4. หัวข้อเรื่องโครงงานสหกิจศึกษา
 5. โปสเตอร์กิจกรรมสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 7. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

 

21,791 total views, 7 views today