สอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันและสถานที่สอบ การสอบทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ)

ตารางการสอบ

24 total views, 4 views today