สอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันและสถานที่สอบ การสอบทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ)

ตารางการสอบ

146 total views, 2 views today