สอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันและสถานที่สอบ การสอบทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ)

ตารางการสอบ

54 total views, 0 views today