สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 1/2560

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 1/2560
ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนองนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

786 total views, 18 views today