สัมมนา เชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง”

     ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ สัมมนา เชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง” ให้กับ อาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึก ษา และบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนายกระดับให้กับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมี นายชิณวุฒิ เจตนานนท์ จากบริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

294 total views, 2 views today