หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559

งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี (ผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา และผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี) เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559 ให้นักศึกษาทราบและปฏิบัติตามดังเอกสารที่แบบมานี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

334 total views, 2 views today