หัวหน้าสาขาระดับปริญญาโท

nuttapong
ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
nuttapongรศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
nuttapong
นางสาวประภาพร พลอยยอด
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน