หัวหน้าสาขาระดับปริญญาโท

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
Chairperson of Mechanical Engineering
E-mail :  –
โทร. 
รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
Assoc. Prof. Dr.Nattachote  Rugthaicharoencheep
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

Chairperson of Electrical Engineering
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118, 4150 และ 4151
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
Dr.Natworapol  Rachsiriwatcharabul
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

Chairperson of Sustainable Industrial Management Engineering
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4129, 4174 และ 4175

2,323 total views, 1 views today