หัวหน้าสาขาระดับปริญญาโท

nuttapongผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
nuttapongรศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
nuttapongดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

71 total views, 2 views today