หัวหน้าสาขาวิชา

นายศุภชัย  หลักคำ
Mr.Supachai  Lakkam
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Head of Mechanical Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4137, 4138, 4169
ผศ.พูนศรี  วรรณการ
Asst. Prof.Poonsri  Wannakarn
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Head of Electrical Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4150, 4151 และ 4152
นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
Mr.Suttipong Jumroonrut
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Head of Industrial Engineering
E-mail : suttipong.j@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4222, 4224 และ 4233
เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์
Plt.Off. Dr.Ponlakit  Jariyatantiwait
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Head of Electronics and Telecommunication Engineering
E-mail : ponlakit.j@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162
นายนิลมิต  นิลาศ
Mr.Nilamit  Nilas
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Head of Computer Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4183, 4184 และ 4185
นายชลากร  อุดมรักษาสกุล
Mr.Chalakorn  Udomraksasakul
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
Head of Mechatronics and Automated Manufacturing Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4228
ผศ.จักรพันธ์  แสงสุวรรณ์
Asst. Prof.Chakkarphan  Sangsuwan
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Head of Civil Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4170, 4171 และ 4172
นายประสิทธิ์  แพงเพชร
Mr.Prasit  Phangphe
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
Head of Tool and Die Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4140, 4141 และ 4128
นายวิเชียร  มหาวัน
Mr.Wichian  Mahawan
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
Head of Jewelry Production Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4187 และ 4188/
นายพลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย
Mr.Plangwath  Paengteerasukkamai
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา
Head of Maintenance Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4148, 4221 และ 4230
นางสาวประภาพร  พลอยยอด
Ms.Prapaphorn  Ployyod
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
Head of Sustainable Innovation Engineering Technology
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4174 และ 4175

788 total views, 8 views today