หัวหน้าสาขาวิชา

นายศุภชัย  หลักคำ
Mr.Supachai  Lakkam
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Head of Mechanical Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4137, 4138, 4169
ผศ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
Asst. Prof.Surasit Prakobkit
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Head of Electrical Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4150, 4151 และ 4152
นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
Mr.Suttipong Jumroonrut
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Head of Industrial Engineering
E-mail : suttipong.j@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4222, 4224 และ 4233
นายธนะกิจ วัฒกีกำธร
Mr.Thanakit Wattakeekamthorn
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Head of Electronics and Telecommunication Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์
Asst. Prof. Sittisak Waradith
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Head of Computer Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4183, 4184 และ 4185
นายวัชร ส่งเสริม
Mr.Watchara Songserm
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
Head of Mechatronics and Automated Manufacturing Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4228
ผศ.จักรพันธ์  แสงสุวรรณ์
Asst. Prof.Chakkarphan  Sangsuwan
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Head of Civil Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4170, 4171 และ 4172
นายประเสริฐ ชุมปัญญา
Mr.Prasert Chumpanya
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
Head of Tool and Die Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4140, 4141 และ 4128
นายอาวุธ ฉายศิริ
Mr.Awut Chaysiri
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
Head of Jewelry Production Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4187 และ 4188/

นายสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย
Mr.Suwat Paengteerasukkamai
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
Head of Sustainable Innovation Engineering Technology
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4174

2,825 total views, 3 views today