หัวหน้าสายงาน

siripol
นางภัครัตน์ เชื้อนเคนทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
siripol
นางสาวสุภาภรณ์ ลาทุม
รักษาการหัวหน้างานวิชาการและวิจัย
siripol
นางสมศรี จันทร์ชนะ
รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป
siripol
นางรัตนา เหล่าสินชัย
รักษาการหัวหน้างานกิจการนักศึกษา

 

 

65 total views, 2 views today