หัวหน้าสายงาน

นางภัครัตน์ เชื้อนเคนทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4109
นางสาวสุภาภรณ์ ลาทุม
รักษาการหัวหน้างานฝ่ายวิชาการและวิจัย
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118
นางสาวปริยะดา ตระกูลอ่ำ
รักษาการหัวหน้างานฝ่ายบริหาร
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4107
นางรัตนา เหล่าสินชัย
รักษาการหัวหน้างานฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4218
นางนงนภัส ทองวิจิตร์
หัวหน้างานฝ่ายวางแผน
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4219

1,774 total views, 3 views today