เชิญชวนร่วมงาน “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ จัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา (พระนครเหนือ) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือจองโต๊ะ ได้ที่ คณะกรรมการประจำสาขา ราคาโต๊ะละ 8,000 บาท

นาย ศุภชัย หลักคำ02-836-3000 ต่อ 4137, 4138 และ 4169วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.พูนศรี วรรณการ02-836-3000 ต่อ 4150, 4151 และ 4152วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.วัชรินทร์ แสงมา02-836-3000 ต่อ 4224, 4226, และ 4233วิศวกรรมอุตสาหการ
เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์02-836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
นายนิลมิต นิลาศ02-836-3000 ต่อ 4183 , 4184 และ 4185วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายชลากร อุดมรักษาสกุล02-836-3000 ต่อ 4228วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
ผศ.จักรพันธ์ แสงสุวรรณ02-836-3000 ต่อ 4170, 4171 และ 4172วิศวกรรมโยธา
นายประสิทธิ์ แพงเพชร02-836-3000 ต่อ 4140, 4141, และ 4128วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
นายพลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย02-836-3000 ต่อ 4148, 4221 และ 4230วิศวกรรมการบำรุงรักษา
นายวิเชียร มหาวัน02-836-3000 ต่อ 4187, 4188 และ 4189วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
นางสาวประภาพร พลอยยอด02-836-3000 ต่อ 4174 และ 4175วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

1,546 total views, 2 views today