กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัด “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง, ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล และอาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 6  อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561

« 2 of 2 »

877 total views, 2 views today