กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

“เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560”

“เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พษ 2560 งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ที่จะไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผอ.สุพจน์ เสร็จกิจ ผู้อำนวยการกองระบบรีเลย์และโทรมาตร , ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ และ นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 17.00 น.

« 1 of 2 »

1,103 total views, 4 views today