กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พศ 2560 งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา

จะไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,  ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,คุณภาณุพรรค์ คงรักษา ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า บริษัท นครหลวงคอนกรีจ จำกัด และนายทินกร จันทร์กระจ่าง เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ และ นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้องประชุมเฟืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 17.00 น.

« 1 of 3 »

1,083 total views, 2 views today