กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พศ 2561 งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ 

โดยภายในงาน ได้มีการบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้
1.”การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ” ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม
2.”การปฎิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการและการรายงานผลงานปฏิบัติการ” ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม
3.”เตรียมความพร้อมในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในโลกยุค 4.0″ คุณคงรัฐ อิศรพร บริษัททอปกัน จำกัด กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม
4.”การอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ” รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 17.00 น.

« 1 of 5 »

1,014 total views, 2 views today