เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เวลารายละเอียด
08.00 - 10.00 น.การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
วิทยากรภายใน : ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
10.00 - 12.00 น.การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
วิทยากรภายใน : ผศ.พิชญ ดาราพงษ์
13.00 - 15.00 น.วัฒนธรรมองค์กร
วิทยากรภายนอก : คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ
15.00 - 17.00 น.โครงงานสหกิจศึกษา
วิทยากรภายใน : อ.พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย

หมายเหตุ ลงทะเบียน เวลา 07.30 – 07.45 น. พิธีเปิด 07.45 น. โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

276 total views, 2 views today