กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2/2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561” กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวขณะที่ออกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล กรรมการสภาอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

« 1 of 3 »

17,955 total views, 2 views today