เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

CPV1

 

งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมนาโครงการ “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558ระหว่างวันที่ 18 – 20 และ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ

ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วมสัมนา จำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

  1. วันที่ 18 – 20 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
  2. วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

334 total views, 4 views today