เทคโนโลยีการศึกษา

ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162
นายธนะกิจ วัฒกีกำธร
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162


ภาระงาน
1. วิเคราะห์และออกแบบระบบทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
2. ผลิต พัฒนา และออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. ควบคุมดูแลการบริการสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4. กำกับดูแลการบริการสือการเรียนการสอน และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5. จัดทำข้อมูล สารสนเทศของคณะ และเผยแพร่ต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

1,428 total views, 2 views today