เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

 

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในปีนี้ 2 หมายเลข คือ นายศิครินทร์ รุ่งเจริญ ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคพระนครเหนือพัฒนา และ นายธนวัฒน์ มั่นคง ผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรคเป็นพรรคพัก กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้สิทธิ์

และหน้าที่ของตนในระบบประชาธิปไตยอีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีสิทธิ์ในการเลือกนายกสโมสรนักศึกษาเพื่อจะเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมภายในคณะฯ โดยนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 1,673 คน นักศึกษาออกมาใช้สิทธิ ทั้งสิ้น 825 คน และผลจากการนับคะแนนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คือ นายศิครินทร์ รุ่งเจริญ ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคพระนครเหนือพัฒนา ด้วยคะแนน 270 เสียง และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะไปทำหน้าที่เป็นนายกสโมสรนักศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมภายในคณะฯ ต่อไป

560 total views, 2 views today