กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๑

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน ๒ ทีม คือ หมายเลข ๑ นำทีมโดย นางสาวชาลิสา ธรรมใจบุญมา หมายเลข ๒ นำทีมโดย นายจุติณัฏฐ์ คุณอริยะวาณิช ผลจากการเลือกตั้งด้วยการลงคะแนนเสียงจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี หมายเลข ๒ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ด้วยคะแนน ๔๕๒ เสียง จากคะแนนทั้งหมด ๑,๐๑๖ เสียง

« 2 of 2 »

1,435 total views, 2 views today