เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

          ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2558 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 4 หมายเลข คือ นายโชคชัย ชุ่มเชื้อ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายสำราญ นุทผล ผู้สมัครหมายเลข 2 นายจักรพงศ์ พงษ์ด้วง ผู้สมัครหมายเลข 3 และนางสาวสาวิตรี จูฑะสุวรรณศิริ ผู้สมัครหมายเลข 4 กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรพล จักรชัยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวรายงานโดย อาจารย์ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

          อาจารย์ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่ดีและการทำงานเป็นทีม สรุปแล้วผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คือ นางสาวสาวิตรี จูฑะสุวรรณศิริ ผู้สมัครหมายเลข 4 และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะไปทำหน้าที่เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมภายในคณะฯต่อไป
« 1 of 5 »

626 total views, 2 views today