แจ้งนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานกองทุน ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี ให้ทราบ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กยศ. จะต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ในปี 2559 ทุกภาคการศึกษาและจะต้องมี ชั่วโมงกิจกรรมและโครงการที่ประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 36 ชั่วโมงในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะกู้ยืม

รายละเอียดเพิ่มเติม

324 total views, 4 views today