แจ้งนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานกองทุนฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่มีรายชื่อประกาศผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. แล้ว ให้มารับใบเปิดบัญชีฟรี ที่งานกองทุนฯ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 4 จะมีธนาคารกรุงไทยมารับเปิดบัญชีให้ฟรี ภายในวันที่ 21 -24 กันยายน 2558

378 total views, 2 views today