ข่าว

แจ้งเรื่องการขอผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1

ประกาศจากงานวิชาทหารฯ

เรื่อง ขอผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1 (เฉพาะบุคคลที่เกิดปี พศ. 2532 เท่านั้น)

เอกสารที่ต้องเตรียม

แบบ สด.9 4 ฉบับ
แบบ สด.35 4 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ฉบับ
สำเนาบัตรนักศึกษา 4 ฉบับ
หนังสือรับรอง 4 ฉบับ (เฉพาะจังหวัดพิจิตร)
แบบ สด.10 4 ฉบับ (กรณีย้ายภูมิลำเนา)
แบบ สด.43 4 ฉบับ (ถ้ามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 4 ฉบับ (ถ้ามี)

ติดต่อ งานวิชาทหารฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ แบบ สด.9 ต้องไปถ่ายแบบฟอร์มร้านถ่ายเอกสารชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา

หมดเขตส่ง วันที่ 30 กันยายน 2558

324 total views, 1 views today