แต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

ในวันอังคารที่ 14กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนศรี วรรณการ ในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ นายประสิทธิ์ แพงเพชร ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนให้มีความสอดคล้องวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ

430 total views, 2 views today