แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงาน ปัจฉิมนิเทศ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

566 total views, 2 views today