แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

368 total views, 2 views today