แนะแนวการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

760 total views, 2 views today