แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

392 total views, 2 views today