แนะแนว

ข่าวประกาศ

** กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา และตรวจโรค นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

** กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2559

** ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย

** กำหนดการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่  29 ประจำปีการศึกษา  2557

** ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ

** ลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรม

ประจำปี 2559

** โครงการปัจฉิมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

** แนะแนวการศึกษาโรงเรียนเทพสิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี

** แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

** แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

** แนะแนวการศึกษาเทคนิคกาญจนบุรี

** แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

** แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

** แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

** แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

** กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

** งาน “เขมาวิชาการ” แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

ประจำปี 2558

** ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557

** ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ

……………………………………………………………………………………..

** งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร กิจกรรม “โลกกว้างทางการศึกษา” เลาะรั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปาการ

** โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 “ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่”

** กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 ค่ายบุรฉัตร

** กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2 ค่ายบุรฉัตร

133 total views, 1 views today