แบบฟอร์มงานทะเบียนและประมวลผล

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบฟอร์มทั่วไป/เรียนข้ามคณะ/สถาาบัน และคำร้องอื่นๆแบบฟอร์มสำหรับการสำเร็จการศึกษา
+ ใบลา
+ แบบคำร้องทั่วไป
+ แบบขอเอกสารการศึกษา
+ แบบขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
+ แบบขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
+ แบบลาพักการศึกษา
+ แบบขอเทียบโอนรายวิชา
แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ (ภายในมหาวิทยาลัย)
แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน (ภายนอกมหาวิทยาลัย)
+ แบบขอลาออก
+ แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
+ คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแก้ระดับคะแนน มส. (I)
+ คำร้องขอแก้ระดับคะแนน มส. (I)
คำร้องขอสอบ
คำร้องขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี
+ คำร้องขอลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษา
+ คำร้องขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออนไลน์จบในระบบ

1,473 total views, 2 views today