แบบฟอร์มฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานวิชาการทหาร และลูกเสืองานพันาวินัยงานกองทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 NEW!!
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้าร่วมชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาของผู้กู้ยืม กยศ.

คำถาม-คำตอบ ไขข้อสงสัย กยศ.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ตัวอย่างและคู่มือการกู้ยืม (สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม)