แบบสำรวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีโครงการจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเครื่องกล ทางสาขาวิชาฯ จึงขอสำรวจข้อมูลความต้องการการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อจักได้นำข้อมูลต่างๆที่ได้รับไปวางแผนดำเนินงาน และจัดการเรียนการสอน ของทางสาขาวิชาฯ ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตต่อไป ทางสาขาวิชาฯขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้

ทำแบบสำรวจ

576 total views, 4 views today