แผนพัฒนาไทย ญี่ปุ่น

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดี และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Eiichi KAWAI, Dr. Eng. Director, Department of Project Development & Implementation Tokyo University of Agriculture and Technology เข้าพบเพื่อขอข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อจัดทำแผนการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับภาครัฐ และเอกชนของประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรใน 4 สาขา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการนี้คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาต่างๆ ได้นำเสนอข้อมูลในแต่ละสาขา ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

472 total views, 4 views today